академия за бебета, деца и родители0887 507003

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА "КИНДИРУ БЪЛГАРИЯ" ООД

ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА ПО СИСТЕМАТА

ТОДЛЪР КИНДИ ДЖИМБАРУ /TODDLER KINDY GYMBAROO/

 

"КИНДИРУ БЪЛГАРИЯ" ООД /наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ"/, ЕИК 202659065, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, район Приморски, ул."Никола Вапцаров" № 5, ет. 5, офис 501, предоставя услуги по обучение на малки деца по системата ТОДЛЪР КИНДИ ДЖИМБАРУ /TODDLER KINDY GYMBAROO/ съгласно настоящите Общи Условия. Родител или настойник /наричан по-долу"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"/, който желае да запише детето си /наричано по-долу "ДЕТЕТО"/ да се обучава по тази система, следва да приеме настоящите Общи Условия, които имат характер на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(A) На 30/09/2013г.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в качеството си на франчайзополучател, е сключил Договор за франчайзинг /наричан по-долу "ДОГОВОРЪТ ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ"/ с австралийското дружество ТОДЛЪР КИНДИ ДЖИМБАРУ ПТИ ЛИМИТИД /TODDLER KINDY GYMBAROO PTY LTD., ACN 006 166 141/ в качеството му на франчайзодател и наричано по-долу "ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯТ"- търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Австралия, Щат Виктория, регистрационен номер ACN 006 166 141, с регистриран адрес: 142 Котъм Роуд, Кю, в Щата Виктория, Австралия /142 Cotham Road, Kew in the State of Victoria, Australia/;

(B) По силата на ДОГОВОРА ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯТ е предоставил на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, в качеството му на франчайзополучател, изключителното право да осъществява в Република България дейността по предоставяне на система от услуги, целящи развиването на двигателно-сензорни умения у малки деца, която система е известна в Австралия под името и логото Тодлър Кинди Джимбару /Toddler Kindy Gymbaroo/, и която система включва и използването на търговски марки, логота, бизнес имена и имена на домейни съгласно ДОГОВОРА ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ, които се използват от ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ във връзка със предоставянето на горепосочените услуги в Австралия, и включват думите "Тодлър КИНДИРУ" /"Toddler KINDYROO"/, "БейбиРу" /"BabyRoo"/, "КИНДИРУ" /"KINDYROO"/ и "КидиРу" /"KiddeeRoo"/; системата включва също така стандартизирани операционни методи и процедури, методи на обучение, техники за продажба и управление, ноу-хау и друга индустриална собственост, които са развити от и са собственост на ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ и се използват в България от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(C) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява на територията на Република България дейността по предоставяне на горепосочената система от услуги в специализирани центрове, както и в детски градини, като възлага чрез договори на свои контрагенти организацията по предоставяне на тези услуги.

ПРЕДВИД ГОРНОТО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осигури провеждането на курс на обучение за ДЕТЕТО по СИСТЕМАТА Тодлър Кинди Джимбару /Toddler Kindy Gymbaroo/ по програма, избрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /наричана по-долу "ПРОГРАМАТА"/, в специализиран център за обучение, избран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ измежду предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва онлайн-формуляр, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който посочва данни за ДЕТЕТО си и ПРОГРАМАТА, по която желае ДЕТЕТО му да бъде обучавано.

(2) Програмите се предлагат четири срока

(3) Програмите се провеждат в групи от 3 до 15 деца и 15 родители.

(4) Информация за предлаганите програми се съдържа в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

3.1. Да информира чрез уебсайта си ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно програмите за обучение на деца, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага, и да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за попълване онлайн-формуляр, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да избере програма за обучение на ДЕТЕТО;

3.2. Да осигури провеждането на избраната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРОГРАМА за обучение на ДЕТЕТО по системата Тодлър Кинди Джимбару /Toddler Kindy Gymbaroo/;

3.3. Да не провежда занятия по ПРОГРАМАТА за ДЕТЕТО на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в отсъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на друго пълнолетно дееспособно лице, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

4.1. Да попълни формуляра, предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който да посочи ПРОГРАМАТА, по която желае ДЕТЕТО да бъде обучавано;

4.2. Да присъства по време на провеждането на занятия по ПРОГРАМАТА и да следи за безопасността на ДЕТЕТО или съответно да осигури присъствието на друго пълнолетно дееспособно лице за това;

4.3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата такса съгласно настоящите Общи Условия преди занятието, за което таксата се отнася;

Като Възложителят има право да промени решението си и да получи заплатената и неизползвана сума обратно в срок от 14 дни след извършване на плащането. За целта е необходимо да уведоми Изпълнителя писмено по имейл и да предостави банкова сметка за връщане на неизползваната сума. Пример: заплатена такса за срок от 10 посещения, Използвани два урока в първите две седмици след плащането; Възложителят променя решението си и уведомява за това в рамките на 14 дни след плащането Изпълнителя и предоставя банковата си сметка; Изпълнителят възстановява сумата в едноседмичен срок.

4.4. Да спазва реда, който е писмено обявен за всички родители от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число изискванията за облекло и др., и да следи за това ДЕТЕТО му да спазва тези изисквания. При нарушения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ДЕТЕТО му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отправи предупреждение /писмено или по електронна поща/ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако нарушението се повтори, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор предсрочно с писмено съобщение без предизвестие съгласно т. 9.2.2 на настоящите Общи Условия.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за безопасността на ДЕТЕТО по време на занятията по ПРОГРАМАТА, които се провеждат в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на друго пълнолетно дееспособно лице, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и отговорност за безопасността на ДЕТЕТО носи единствено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично заявява, че дава своето съгласие, както и съгласие от името на ДЕТЕТО личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДЕТЕТО, съдържащи се във формуляра по т. 4.1 на настоящите Общи Условия, да бъдат обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със Закона за защита на личните данни. Повече подробности относно политиката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обработване на лични данни се посочва в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично заявява, че дава своето съгласие ДЕТЕТО му да бъде снимано по време на занятията по ПРОГРАМАТА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от контрагентите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или съответно техни служители), провеждащи занятията по ПРОГРАМАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (или съответно контрагентите му) е длъжен да покаже направените снимки и видеоматериали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да ползва за обучителни и рекламни цели само тези от направените снимки и видеоматериали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал своето писмено съгласие.

8. (1) За проведеното обучение по т.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса, размера на която е указан на уебсайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като един учебен час продължава 45 минути.

(2) Таксата по ал.1 се заплаща само по интернет чрез електронната бизнес система, осигурена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която предвижда безналични плащания по интернет.

(3) Таксата по ал.1 се заплаща в началото или в средата на учебния период. Има два варианта на плащане - срочно и по време на срока.

(4) При отсъствие от занятие поради болест на ДЕТЕТО, ДЕТЕТО на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на един компенсиращ урок безплатно за всеки срок.

(5) Ако отсъствието поради болест на ДЕТЕТО продължи повече от един месец, настоящият договор се прекратява и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената такса за непосетените занятия.

(6) Ако брат или сестра на ДЕТЕТО са вече записани за обучение по програма, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ДЕТЕТО има право да ползва намаление в размер на 10% /десет процента/ от таксата.

9. (1) Този договор се сключва за срок до приключване на програмата за обучение, избрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Този договор се прекратява предсрочно:

9.2.1. По взаимно съгласие на страните;

9.2.2. В случаите по т. 8 ал.5; 9.2.2. С двуседмично предизвестие, отправено писмено или по електронна поща от коя да е от двете страни до другата страна. Ако предизвестието е отправено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платеното възнаграждение за частта от програмата за обучение, която продължава след изтичане срока на предизвестието. Ако предизвестието е отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той има право да му се върне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ половината от възнаграждението за частта от програмата за обучение, която продължава след изтичане срока на предизвестието.

9.2.3. със съобщение /писмено или по електронна поща/ без предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (или ДЕТЕТО) е нарушил реда, който е писмено обявен за всички родители и деца от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, бил е предупреден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушението съгласно т. 4.4 от настоящия договор, и е извършил ново нарушение. В този случай платената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такса не се връща.

Настоящите Общи Условия влизат в сила на 20 май 2014г. и имат характера на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

Искам да изкажа благодарност на Диана и Надя за страхотните часове, в които аз и моят син се учихме и забавлявахме. Искам да окуража майките на деца, които от първия път не успяват да изпълняват всичко - те се учат. При всяко дете е различно. КиндиРу за тях е нещо много ново и интересно. Когато се прибираме вкъщи, моят син повтаря любимите си движения и пее песничките. Подарете тези мигове на вашите деца!

Полина Иванова, Русе, майка на Антоан (2 г.)

Както без книги няма наука, така и без приключения и игри няма сполука по житейския път нелек на всеки човек. Поздравления КindyRoo, че Ви има! Детето ми е на 3 г., в група “Опосум” и с нетърпение очаква поредния КиндиРу час. Базата е отлична – уютно и приветливо, адекватна на обучението. Учителите са професионалисти - работят с хъс и желание, децата ги харесват и обичат. Дейностите в програмата са занимателни, интересни и развиващи. Те са база на основата, на която детето ми продължава и в къщи да работи. Заниманията в час стимулират движението и активно работят за развитието на двигателните умения на детето ми, но и провокират развитието на въображението и - принася елементи от упражненията в ежедневните си игри.

Ивелина Малчева, Търговище, майка на дете в клас опосум

Здравейте! Посещаваме КиндиРу часовете от времето, когато бебчето ми не беше навършило 3 месеца. Доста добре се справя с всичко - рано се научи да се обръща, да лази, сега е на 7 месеца и се изправя в кошарката и навсякъде, където има възможност. Много е подвижна и свързвам всичко това с КиндиРу и упражненията, които прави там. По време на часовете бебчетата се наблюдават взаимно и се забавляват, особено на танците. Бих препоръчала КиндиРу на всички бебчета и родители.

Славена Карапеткова, Пловдив

Силве, искрено се възхищавам на това, което правиш в името на нашите деца. Благодарение на седмичните ни занимания, те постигнаха и ще продължават да постигат, такива резултати, с каквито, ние, като техни родители само можем да се гордеем. Ти много добре знаеш каква "ревла" беше Ивайла и как й повлия програмата. Тя започна да изпълнява команди, пропълзя, проходи и от постоянно ревящото бебе се превърна в една умна госпожица. Промяната е очевидна. Децата умеят да слушат и разбират това, което чуват. Те искрено се радват, когато дойде време за "училище" и нямат търпение - учат, забавлявайки се. Дерзай и смело напред, ние сме с теб!

Димяна Георгиева, Велико Търново, майка на Ивайла (1 и 5 месеца)

Моята дъщеря Дария посещава уроците в KindyRoo центъра в гр. Търговище втори срок. Започнахме в клас Уомбат и продължаваме в клас Пингвин. За мен тези уроци запълват информацията или ролята на педиатъра/акушерката, която липсва към момента при посещенията на детска консултация. Там никой не отделя време да информира родителите за важността на масажа и раздвижването на бебето и детето в тези така важни за развитието му първи месеци и години. Посещаваме уроците с удоволствие и макар Дария не винаги да е в настроение по време на урок, то през седмицата до следващия час успяваме да приложим игрите и упражненията у дома и на детската площадка. За моето дете мога да кажа, че благодарение на тези уроци и игри, тя става по-стабилна, движенията й – по-координирани, по-уверена и смела в игрите на детската площадка. Да се надяваме, че ще и по-концентрирана в училище. Радвам се, че Ви има и че открих КиндиРу!

Нели Стефанова, Търговище, майка на Дария (1 г. и 7 м.)

Аз съм изключително горда КиндиРу майка. Много съм щастлива, че съм в Академията от създаването й. Моето малко слънчице Маги беше на 9 месеца като започнах да посещавам часовете. Много се притеснявах, че не искаше да пълзи и правех всичко възможно да започне, защото в часовете разбрах, колко важно е това за развитието на мозъка на едно дете. С помощта на нашия учител Силвия Маги започна да пълзи. Тя ми показа как да отключа този рефлекс и само след няколко повторения Маги започна да пълзи. Бях най- щастливият човек на земята. И така пълзенето се превърна в ходене по мебелите и накрая самостоятелно ходене. В часовете виждам как Маги става по- наблюдателна, как изследва всичко около нея, как се социализира с другите деца. Всичко, което правим там, толкова много й харесва, че вече само да запея песничката и започва да пляска и да чака с нетърпение да правим упражненията, които сме научили. Всеки път се забавляваме все повече и повече, и всеки път чакаме урока с нетърпение.Радвам се, че с помощта на часовете от Киндеру Маги се развива много добре умствено и физически. Благодаря на учителката, че прави всички часове все по интересни и забавни, както за децата, така и за родителите! И че след всеки час децата стават по-уверени в себе си."

Дани, Велико Търново, майка на Магдалена,(1 год. и 6 м.)

Със сина ми посещавам часовете на Академия КиндиРу в Русе още от самия старт. Според мен има голяма полза както за децата, така и за родителите, тъй като лично аз научих много за моториката и спомагането за правилно развитие на детето. По време на часовете е много забавно. Вкъщи, под мое ръководство Дани повтаря наученото. С помощта на Диана и Надя, нашите прекрасни ръководителки, децата се чувстват "в свои води" и се веселят безгранично! Призовавам всеки родител, който не знае какво е КиндиРу, да се запише за пробен час, за да разбере за какво става въпрос. Просто не може да се опише с думи ... трябва да се види! Искрени благодарности на екипа на KindyROO Ruse, че ви има в нашия град!!!

Ина Георгиева, Русе, майка на Даниел (1 год. и 3 мес.)

Eдва ли има родител, който да не е усетил ползите от КиндиРу върху детето си. Сравнявам Денис с бебета на и около неговите месеци, които не посещават КиндиРу. Забелязвам огромни разлики както във физическото му развитие, така и в логическото му мислене и възприемане на заобикалящата го среда. Денис е очевидно напред в развитието си в сравнение с тях. Едно конкретно нещо ме учудва: той е изключително музикално развит - има слух за песнички и ги различава от останалите "звукове " около себе си. Когато чуе песничка или музика, започва да " танцува". Очаквам с нетърпение и за в бъдеще да следя прекрасните "КиндиРу симптоми" върху детето си и горещо препоръчвам " КиндиРу болестта " на всички родители!

Евгения Янакиева, Варна, майка на Денис (10 м.)

Да си призная честно, в началото бях малко скептично настроена за Академията. Казах си: "Какво толкова, едни прости упражнения, масажи...всичко си го правим и вкъщи".Но след второто занимание разбрах, че нещата съвсем не са прости. Когато тръгнахме на Академията, Преско беше на 6 месеца. Все още не задържаше вниманието си върху нищо повече от 10 секунди. След две занимания Преско започна да следи картинката от Торбата на изненадите. Търкалянето върху футбол топката беше голяма забава. Забелязвах как след всяко занимание той се отпуска все повече и повече. Прибирайки се вкъщи той повтаряше наученото. Виждах, че от посещенията ни има ефект. Към 9 месец Преско започна да прави опити за крачки. До този момент не пълзеше, дори не заставаше в поза за пълзене. Виждах как всички дечица от групата пъплеха около нас и леко завиждах( благородно естествено :-)). Но постепенно, гледайки децата, той започна да се поизправя, докато в един момент сам мина през тунела, пълзейки. Бях много щастлива. Забелязвах как Преско става по-концентриран, по-дисциплиниран. Към момента той е на година и три месеца. Все още чакаме с нетърпение да дойде сряда да се позабавляваме и да поиграем. След тази сряда и темата ни за кончета, Преско не спира да повтаря "Кон". Радваме се, че сме част от Академията. Благодарим ти, Силве, че пое инициативата и ни запозна с Киндиру. Всичко е страхотно!

Пенка Стоянова, Велико Търново, майка на Преслав (1 год. и 3 м.)

Ние с Велизар и Дария се чувстваме страхотно в КиндиРу. Там Велизар стана по-уверен, самостоятелен, общителен. Помни всички песни и знае коя за какво е. Страхотни сте! Радвам се, че Ви има.

Радостина Атанасова, Варна майка на Велизар и Дария

Детето ми е щастливо, когато посещава Кинди Ру. В момента, в който влезем в залата, Виктор целият засиява и търси контакт с останалите деца и с инструктора. Получава се отлична работа в екип! Вики не можеше да стои седнал, а с помощта на програмата се научи да пълзи. В момента вече ходи - бавно, стабилно и изправен и то на цели крачета, а не като балеринка, на пръсти. За мен е важно да се подчертае работата в екип - не само инструктор- деца, но и дете-родител. Важно е постоянство, многократно повторение /не само при посощение в залата, но и вкъщи/ и търпение. И най-важното - да наблюдаваме и да се съобразяваме с индивидуалните особености на всяко дете. Под формата на игра, ритми и движения всичко се получава с лекота! На мен лично като родител ми е изключително полезна информацията, която получаваме за различните етапи от развитието на детето, как да го насърчим и да му помогнем в неговото развитие. Благодаря ти, Силве, за ентусиазма! Благодаря и на Дидо и на Или за всичко, което правят за нашите деца!

Стела, Велико Търново, майка на Виктор (1 г. и 3 м.)

КиндиРу часовете са забавление за цялото ни семейство и прекрасна база за развитие на двигателните умения на моите деца. Подобряването на координацията и дисциплината им вследствие на редовното посещаване на уроците е безспорно. Изумителна е и бързината, с която запаметяват използваните в КиндиРу тактики и похвати и ги преповтарят редовно сами вкъщи. Преживяването за мен като родител също е незаменимо, защото имам възможността да съпреживея с тях този напредък в двигателното и умственото им развитие.

Велислава Господинова, Търговище, майка на дете в клас «Опосум»

За Росен посещенията в КиндиРу са се превърнали в неизменна част от ежедневието, необходима съставка и компонент за неговото развитие и растеж. Всяка седмица, влизайки в «Детска къща» ни посрещат винаги усмихнатите и приветливи Галя, Фил и Ели. Те умеят да предразположат всички деца и родители и да ги накарат да се чувстват като у дома си. Атмосферата винаги е позитивна, креативна и предразполагаща за игри.

След час в КиндиРу Роската е в добро настроение, усмихнат, с добър тонус, концентрация и любопитство към света. Устойчивостта на вниманието и издръжливостта при Росен се увеличиха, той открива във всяка ситуацията нещо, което му е интересно. Още, докато бях бременна, се интересувах за ранното детско развитие. Когато разбрах за съществуването на Академията за деца, бебета и родители КиндиРу, веднага се записахме. Още при първата ни среща Галя и Фил спечелиха нашите симпатии и доверие с професионална компетентност, деликатен и нежен подход към детето.

Нека да не забравяме нещо важно. За да можем всички деца и родители да посещаваме и да се наслаждаваме на нашия КиндиРу урок, някои е вложил много енергия, усилия и време, за да може това да стане реалност. Главните герои са Галя, Фил и Ели, на които всички можем сърдечно да кажем: „Благодарим Ви, че сте част от развитието на нашите деца!

Радостина Симеонова, Варна, майка на Росен (1 г.)