Общи условия и Декларация за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА „КИНДИРУ БЪЛГАРИЯ“ ООД
ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА ПО СИСТЕМАТА
ТОДЛЪР КИНДИ ДЖИМБАРУ /TODDLER KINDY GYMBAROO/

„КИНДИРУ БЪЛГАРИЯ“ ООД /наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“/, ЕИК 202659065, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, район Приморски, ул.“Никола Вапцаров“ № 5, ет. 5, офис 501, предоставя услуги по обучение на малки деца по системата ТОДЛЪР КИНДИ ДЖИМБАРУ /TODDLER KINDY GYMBAROO/ съгласно настоящите Общи Условия. Родител или настойник /наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“/, който желае да запише детето си /наричано по-долу „ДЕТЕТО“/ да се обучава по тази система, следва да приеме настоящите Общи Условия, които имат характер на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(A) На 30/09/2013г.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в качеството си на франчайзополучател, е сключил Договор за франчайзинг /наричан по-долу „ДОГОВОРЪТ ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ“/ с австралийското дружество ТОДЛЪР КИНДИ ДЖИМБАРУ ПТИ ЛИМИТИД /TODDLER KINDY GYMBAROO PTY LTD., ACN 006 166 141/ в качеството му на франчайзодател и наричано по-долу „ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯТ“- търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Австралия, Щат Виктория, регистрационен номер ACN 006 166 141, с регистриран адрес: 142 Котъм Роуд, Кю, в Щата Виктория, Австралия /142 Cotham Road, Kew in the State of Victoria, Australia/;

(B) По силата на ДОГОВОРА ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯТ е предоставил на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, в качеството му на франчайзополучател, изключителното право да осъществява в Република България дейността по предоставяне на система от услуги, целящи развиването на двигателно-сензорни умения у малки деца, която система е известна в Австралия под името и логото Тодлър Кинди Джимбару /Toddler Kindy Gymbaroo/, и която система включва и използването на търговски марки, логота, бизнес имена и имена на домейни съгласно ДОГОВОРА ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ, които се използват от ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ във връзка със предоставянето на горепосочените услуги в Австралия, и включват думите „Тодлър КИНДИРУ“ /“Toddler KINDYROO“/, „БейбиРу“ /“BabyRoo“/, „КИНДИРУ“ /“KINDYROO“/ и „КидиРу“ /“KiddeeRoo“/; системата включва също така стандартизирани операционни методи и процедури, методи на обучение, техники за продажба и управление, ноу-хау и друга индустриална собственост, които са развити от и са собственост на ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ и се използват в България от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(D) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява на територията на Република България дейността по предоставяне на горепосочената система от услуги в специализирани центрове, както и в детски градини, като възлага чрез договори на свои контрагенти организацията по предоставяне на тези услуги.

ПРЕДВИД ГОРНОТО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осигури провеждането на курс на обучение за ДЕТЕТО по СИСТЕМАТА Тодлър Кинди Джимбару /Toddler Kindy Gymbaroo/ по програма, избрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /наричана по-долу „ПРОГРАМАТА“/, в специализиран център за обучение, избран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ измежду предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва онлайн-формуляр, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който посочва данни за ДЕТЕТО си и ПРОГРАМАТА, по която желае ДЕТЕТО му да бъде обучавано.
(2) Програмите се предлагат четири срока
(3) Програмите се провеждат в групи от 3 до 15 деца и 15 родители.
(4) Информация за предлаганите програми се съдържа в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

3.1. Да информира чрез уебсайта си ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно програмите за обучение на деца, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага, и да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за попълване онлайн-формуляр, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да избере програма за обучение на ДЕТЕТО;

3.2. Да осигури провеждането на избраната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРОГРАМА за обучение на ДЕТЕТО по системата Тодлър Кинди Джимбару /Toddler Kindy Gymbaroo/;

3.3. Да не провежда занятия по ПРОГРАМАТА за ДЕТЕТО на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в отсъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на друго пълнолетно дееспособно лице, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

4.1. Да попълни формуляра, предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който да посочи ПРОГРАМАТА, по която желае ДЕТЕТО да бъде обучавано;

4.2. Да присъства по време на провеждането на занятия по ПРОГРАМАТА и да следи за безопасността на ДЕТЕТО или съответно да осигури присъствието на друго пълнолетно дееспособно лице за това;

4.3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата такса съгласно настоящите Общи Условия преди занятието, за което таксата се отнася;

4.4. Да спазва реда, който е писмено обявен за всички родители от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число изискванията за облекло и др., и да следи за това ДЕТЕТО му да спазва тези изисквания. При нарушения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ДЕТЕТО му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отправи предупреждение /писмено или по електронна поща/ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако нарушението се повтори, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор предсрочно с писмено съобщение без предизвестие съгласно т. 9.2.2 на настоящите Общи Условия.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за безопасността на ДЕТЕТО по време на занятията по ПРОГРАМАТА, които се провеждат в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на друго пълнолетно дееспособно лице, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и отговорност за безопасността на ДЕТЕТО носи единствено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично заявява, че дава своето съгласие, както и съгласие от името на ДЕТЕТО личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДЕТЕТО, съдържащи се във формуляра по т. 4.1 на настоящите Общи Условия, да бъдат обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със Закона за защита на личните данни. Повече подробности относно политиката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обработване на лични данни се посочва в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично заявява, че дава своето съгласие ДЕТЕТО му да бъде снимано по време на занятията по ПРОГРАМАТА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от контрагентите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или съответно техни служители), провеждащи занятията по ПРОГРАМАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (или съответно контрагентите му) е длъжен да покаже направените снимки и видеоматериали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да ползва за обучителни и рекламни цели само тези от направените снимки и видеоматериали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал своето писмено съгласие.

8. (1) За проведеното обучение по т.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса, размера на която е указан на уебсайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като един учебен час продължава 45 минути.

(2) Таксата по ал.1 се заплаща само по интернет чрез електронната бизнес система, осигурена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която предвижда безналични плащания по интернет.

(3) Таксата по ал.1 се заплаща в началото или в средата на учебния период. Има три варианта на плащане – месечно, срочно и по време на срока. Месечното заплащане следва да бъде направено до първо число на съответния месец. Срочното плащане следва да бъде направено до първия ден на съответния срок на обучение

(4) При отсъствие от занятие поради болест на ДЕТЕТО, ДЕТЕТО на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на един компенсиращ урок безплатно за всеки срок.

(5) Ако отсъствието поради болест на ДЕТЕТО продължи повече от един месец, настоящият договор се прекратява и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената такса за непосетените занятия.

(6) Ако брат или сестра на ДЕТЕТО са вече записани за обучение по програма, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ДЕТЕТО има право да ползва намаление в размер на 10% /десет процента/ от таксата.

9. (1) Този договор се сключва за срок до приключване на програмата за обучение, избрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Този договор се прекратява предсрочно:

9.2.1. По взаимно съгласие на страните;

9.2.2. В случаите по т. 8 ал.5;

9.2.2. С двуседмично предизвестие, отправено писмено или по електронна поща от коя да е от двете страни до другата страна. Ако предизвестието е отправено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платеното възнаграждение за частта от програмата за обучение, която продължава след изтичане срока на предизвестието. Ако предизвестието е отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той има право да му се върне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ половината от възнаграждението за частта от програмата за обучение, която продължава след изтичане срока на предизвестието.

9.2.3. със съобщение /писмено или по електронна поща/ без предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (или ДЕТЕТО) е нарушил реда, който е писмено обявен за всички родители и деца от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, бил е предупреден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушението съгласно т. 4.4 от настоящия договор, и е извършил ново нарушение. В този случай платената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такса не се връща.

Настоящите Общи Условия влизат в сила на 20 май 2014г. и имат характера на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

Декларация за поверителност
КиндиРу България ООД

I. Резюме на декларацията за поверителност

Когато използвате продуктите и услугите на КиндиРу България ООД (КиндиРу), вие ни се доверявате с вашата информация. Тази Декларация за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Надяваме се, че ще отделите време, за да я прочетете внимателно тъй като съдържанието и е важно. КИНДИРУ се грижи за поверителността ви. Поради тази причина събираме и използваме лични данни само, защото са ни необходими, за да Ви предоставим КиндиРу продукти, услуги, уебсайт, мобилно приложение (колективно „КиндиРу Услугите“). Съгласно Закона за защита на данните от 1998 г., Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) одобрен от Европейския парламент на 14 април 2016 г. и свързаните с тях закони, ние имаме законово задължение да защитаваме личната информация, която събираме от вас.

Вашите лични данни включват информация като:

Име, адрес, Телефонен номер, Име, пол и дата на раждане на детето, което записвате в КиндиРу, Имейл адрес, Други събрани данни, които биха могли да ви идентифицират пряко или непряко.

Нашата политика за поверителност също така описва опциите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху личните ви данни, които обработваме. Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните (DPO) и нашия екип, като се свържете с нас на [email protected]. Тази пощенска кутия активно се следи и управлява.

II. Каква информация събираме

1. Информация която ни предоставяте
1.1 Информация, необходима за използването на КиндиРу Услугите.
Ние искаме и събираме следната лична информация за вас, когато използвате КиндиРу Услугите. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас и ни позволява да спазваме нашите правни задължения. Без него може да не сме в състояние да Ви предоставим всички искани услуги.
Информация за профила. Когато се регистрирате уебсайта на КИНДИРУ, изискваме определена информация, като:
1/ Обръщение: Даваме възможност на клиента сам да избере по какъв начин да се обръщаме към него/нея
2/ Име и Фамилия: За да можем да се обърнем индивидуално към клиента, за да можем да знаем, че всеки е уникален клиент и не злоупотребява с фалшиви регистрации
3/ Имейл:
 имейл адреса дава възможност на клиента да влиза в своя портал и да променя своите данни, както и да следи плащанията си, записаните часове и да получава достъп до допълнителни услуги като седмична информация за родителите, неврологична информация за съответната възраст, на която е детето му
 имейл адреса дава възможност на нас и нашите представители да информираме родителя за предстоящи събития, свързани с учебния процес в КиндиРу, започване на нов срок, евентуално ако има отменяне на часове или промяна на ден и час на часове, спешни случаи като болест на преподавател, карантина поради болест и други форс мажорни обстоятелства
 имейла адреса дава възможност да информираме родителите за предстоящи възможности за ранно записване и ползване на отстъпки и всичко, което може да им е полезно като информация, свързана с учебния процес в КиндиРу, както ида ги информираме за предстоящи събития, семинари, които организираме.
 Всички тези съобщения (на база имейл адрес) пряко свързани с предоставянето на услугата ни могат да бъдат изпратени и чрез Фейсбук

4/ Връзка с детето: за да знаем родител, гледач/ка или друг роднина на детето е регистриралия се клиент
5/ Град: за да предложим най-удобен за потребителя център
6/ Адрес: За кореспонденция по пощата в това число и за да изпратим ако е необходимо сертификат за завършено ниво.
7/ Телефон: небходим е за информиране на клиента при промяна на часове, отмяна, спешни съобщения и информиране за записване за нов срок и съответно ако могат да ползват промоции в тази връзка да имат информацията навреме
8/ Откъде научихте за КиндиРу? тази информация е необходима, за да замерваме ефективността и да подобряваме нашата услуга, както и да таргетираме по-добре своите комуникационни послания към нашите клиенти.
9/ Име на дете: за да можем да се обръщаме към детето по име в час, предлагаме групова, но и персонализирана услуга и е важно да помагаме на децата от малки да свикват с разпознаване на името си, а и ако клиент има записани повезе от едно дете при нас е необходимо да се различават.
10/ Пол на дете: информация, полезна за планиране на учебния процес и за определяне на цвета на брандираните екипи и материали (в това число “Welcome kits”), които се различават за момчета и момичета.
11/ Рождена дата на дете: изключителна важна информация за избора на КиндиРу клас. Тъй като класовете се формират по възрастов принцип без дата на раждане не може да с е избере подходящия клас.

1.2 Информацията, която вие решавате дали да ни дадете
Можете да изберете да ни предоставите допълнителна лична информация, за да получите по-добра практическа работа при използване на КиндиРу Услугите. Тази допълнителна информация ще бъде обработена въз основа на Вашето съгласие.
• Маркетинг съгласие за получаване на информация по електронна поща, Push Нотификации, Facebook и/или СМС.
• Съгласие за правене и ползване на снимки – може да ни дадете съгласие да правим снимки и видеа на вас и детето ви, които даползваме за маркетинг, реклама или обучителни цели
• Друга информация = мже да решите да ни предоставите друга информация, когато попълвате форми, участвате в проучвания, анкети или промоции, когато обновявате или попълвате с нова информация своя КиндиРу портал на родители или когатоползвате други възмжности на КиндиРу услугите

1.3 Информация, необходима за използването на платежните услуги
Контрольорът на данни за плащанията трябва да събере следната информация, тъй като тя е необходима за адекватното изпълнение на договора с вас, Той е длъжен и да спазва приложимото законодателство (като например правилата за борба с прането на пари). Без тази информация няма да можете да използвате Платежни услуги и съотетно КиндиРу услуги, тъй като се трябва да сте заплатили преди да дойдете в час:
• Информация за плащане. За да използвате определени функции на КиндиРу Услугите (като резервация или покупка), може да Ви изискаме да предоставите определена финансова информация (например банковата си сметка или кредитна карта), за да се улесни обработката на плащанията (за плащанията ползваме външен доставчик – например една опция е ePay).

2. Информация, която автоматично събираме от вашето ползване на КиндиРу Услугите и платежните услуги.
Когато използвате КиндиРу Услугите и платежните услуги, автоматично събираме информация, включително лична информация, за услугите, които използвате и как ги използвате. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас, за да можем да спазим правните си задължения, както и за да можем да предоставим и подобрим функционалностите на платформата и КиндиРу Услугите.
• Информация за използването. Събираме информация за взаимодействията Ви с КиндиРу Услугите, като например страниците или съдържанието, които виждате,
• Данни за дневника и информация за устройството. Ние автоматично събираме данните от дневника и информацията за устройството, когато имате достъп и използвате КиндиРу Услугите. Тази информация включва, наред с други неща: подробности за това как сте използвали КиндиРу Услугите, IP адрес, дати и часове за достъп, информация за хардуера и софтуера, информация за устройството, информация за събития на устройството, уникални идентификатори, данни за срив, данни за „бисквитки“ страници, с които сте гледали или сте се занимавали преди или след използването на КиндиРу Услугите.
• Бисквитки и подобни технологии. Използваме „бисквитки“ и други подобни технологии. Също така може да позволим на нашите бизнес партньори да използват тези технологии за проследяване в КиндиРу Услугите или да ангажират други, за да проследяват поведението ви от наше име. За повече информация относно използването на тези технологии вижте правилата ни за „бисквитките“.
• Информация за платежни транзакции. Плащанията на КИНДИРУ събират информация, свързана с платежните транзакции, посредством КиндиРу Услугите, включително използвания платежен инструмент, дата и час, размер на плащането, дата на изтичане на срока на плащане и пощенски код за плащане, имейл адрес в PayPal, IBAN информация, адрес и други свързани с транзакцията данни. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и КИНДИРУ, за да се позволи предоставянето на платежни услуги.

3. Информация, която събираме от трети страни
КИНДИРУ може да събира информация, включително лични данни, които друг предоставя за вас, докато използва КИНДИРУ платформа и платежните услуги, както и да получи информация от други източници и да ги комбинира с информация, която събираме чрез КиндиРу Услугите и платежните услуги. Ние не контролираме или не отговаряме за това как третите страни, предоставящи вашата информация, обработват вашите лични данни, и всяко искане за информация относно разкриването на вашата лична информация трябва да бъде насочено към такива трети страни.
• Услуги на трети страни. Ако се свържете или влезете в нашите КИНДИРУ услуги (например с мобилно приложение) чрез услуга на трета страна (напр. Google или Facebook), тази трета страна може да ни изпрати информация като регистрацията и информацията за вашия профил. Тази информация е различна и се контролира от тази трета услуга или от упълномощено от вас лице/ страна, което вие сте оторизирали чрез настройките за поверителност на тази трета услуга.
• Други източници. До степента, позволена от приложимото право, може да получим допълнителна информация за вас, като например демографски данни или информация за откриване на измами, от доставчици и / или партньори на трети страни и да ги комбинираме с информацията, която имаме за вас.

III. Как използваме информацията
Ние се стараем да минимизираме данните, които събираме и да ограничаваме тяхното използване да е свързано с (1) данни, за които сме получили разрешение, (2) както е необходимо за доставка на Услугите, които сме длъжни да предоставим , или (3) тъй като може да ни се наложи или разрешим да ги ползваме с цел законосъобразност или други законни цели .Тези употреби включват:
Доставяне, усъвършенстване, актуализиране и подобряване на КиндиРу Услугите и Услугите, които ви предоставяме. Събираме различни данни, свързани с вашето използване и / или взаимодействие с КиндиРу Услугите.

Ние използваме тази информация за:
 Подобряване и оптимизация на прилагането и изпълнението на нашите КиндиРу услуги
 Да се диагностицират проблемите и да се идентифицират рисковете, грешките или необходимите подобрения в сигурността на КиндиРу Услугите
 Събиране на обобщени статистически данни за използването на услугите на КиндиРу
 Да разберем за начина, по който се използват КиндиРу услугите и какви продукти и услуги са най-подходящи за вас.

Често, голяма част от събраните данни са обобщени или са статистически данни за това как лицата използват КиндиРу Услугите и не са свързани с никакви лични данни, но сами по себе си са лични данни или са свързани или свързани с лични данни, съответно.
Споделяне с доверени трети страни. Можем да споделим вашите лични данни с фирми, наши представители за съответния КиндиРу център, с филиали от нашето корпоративно семейство, с трети страни, с които сме си партнирали, за да ви позволим да интегрирате своите услуги в нашата КиндиРу софтуерна система и с доверени доставчици на услуги от трети страни, когато тези данни са им необходими за да извършват услуги от наше име, като:
 Обработка на плащания с кредитна карта,
 Провеждане на конкурси или проучвания,
 Комуникиране с вас, като например чрез имейл или доставка на справки,
 Извършване на анализ на демографските данни на нашите услуги и клиенти.
Ние споделяме вашите лични данни, само ако е необходимо за извършването на улугата от трета страна и тази трета страна има нужда от данните ви, за да извърши тази услуга от наше име. Тези трети страни (и всички подизпълнители), прилагат строги условия за обработка на данни и им е забранено споделяне на вашите данни за други цели, освен ако не са получили вашето съгласие за такова споделяне.

Кои са организациите, свързани с КиндиРу услугите, които ще ви предоставят услуги и ше имат достъп до вашите данни: КиндиРу България ООД, неговия фрранчайзор и съответно неговия представител а избрания от вас център.
Пример: Когато клиент се регистрира в сайта на КиндиРу България и избере център КиндиРу Плевен, неговите (нейните) данни ще сае достъпи от: КиндиРу България ООД, като носителна правата за България, от фирмата, носител на правта за център КиндРу Плевен, както и от собственика на марката – Тодлер Кинди Джимбару ООД, Асвтралия
Достъп до вашите данни може да има и технологичната компания, кояо обслужва КиндиРу услугите.
Комуникация с вас. Можем да се свържем с вас директно или чрез доставчик на услуги от трети страни по отношение на продукти или услуги, които сте регистрирали или закупили от нас, като например, необходими за предоставяне на комуникации, свързани с транзакции или услуги. Също така може да се свържем с Вас с оферти за допълнителни услуги, които смятаме, че ще намерите за ценни, ако ни дадете съгласие или когато това е позволено въз основа на законни интереси. Не е необходимо да давате съгласие като условие за използването на нашите услуги. Тези контакти могат да включват:
 електронна поща,
 Текстови (SMS) съобщения,
 Телефонни разговори,
 Известие за мобилно приложение
Ако събираме информация от Вас във връзка с ко-брандирано предложение, ще бъде ясно в момента на събирането кой събира информацията и чия политика за поверителност се прилага. Освен това при такова предложение ще бъдат описани всички опции за избор, които имате по отношение на използването и / или споделянето на вашите лични данни с партньор, с който ползваме съвместна марка или провеждаме съвместна кампания.
Ако желаете да заявите вашата лична информация да бъде премахната от нашата база данни, моля свържете се с нас на адрес [email protected]
Прехвърляне на лични данни в чужбина. Моля, обърнете внимание, че информацията, събрана от КиндиРу Услугите, ще се съхранява в Европейския съюз, който може да има различни закони за защита на данните, от страната, в която живеете. Вие се съгласявате с съхраняването и обработката на тази информация в Европейския съюз, като инсталирате и използвате КИНДИРУ услугите. Ако използавте нашите улуги от държава различна от държавата, в която се намират нашите сървъри, вашите комуникации с нас може да доведе до прехвърляне на личните Ви данни през международните граници. Също така, когато ни се обадите или започнете разговор, може да ви предоставим поддръжка от едно от нашите глобални местоположения извън вашата страна на произход. В тези случаи вашите лични данни се обработват съгласно тази Декларация за поверителност.
Анализ на уебсайтове. Използваме няколко инструмента за уеб анализи, предоставени от партньори, като Google Analytics да събирате информация за начина, по който взаимодействате с нашите уебсайта или мобилно приложение, включително кои са посещаваните от вас страници, кой сайт сте посетили, преди да посетите нашия уебсайт, колко време отделяте за всяка страница, каква операционна система и уеб браузър използвате и IP информация. Използваме информацията, предоставена от тези инструменти, за да подобрим услугите си. Тези инструменти поставят постоянни „бисквитки“ в браузъра ви, за да ви идентифицират като уникален потребител при следващото посещение на нашия уебсайт. Всяка „бисквитка“ не може да бъде използвана от никой друг освен от доставчика на услуги (напр. Google за Google Analytics). Информацията, събрана от „бисквитката“, може да бъде предадена и съхранявана от тези партньори по сервиз в сървъри в страна, различна от държавата, в която живеете. Въпреки, че информацията, събрана не включва лични данни, като име, адрес, информация за плащане и т.н., събраната информация се използва и споделя от тях доставчик на услуги и в съответствие с техните индивидуални правила за поверителност. Можете да контролирате технологиите, които използваме, като управлявате настройките си чрез нашата Политика на бисквитките или „банери с“ бисквитки „, които може да се представят (в зависимост от URL адреса на посетения уебсайт), когато посещавате нашите уеб страници за първи път или като използвате настройките в браузъра или инструментите на трети страни.
Уебсайтове на трети страни. Нашият уеб сайт и нашите мобилни приложения съдържат връзки към уеб сайтове на трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на сайтовете на трети страни. Моля, прочетете декларацията за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

IV. Как можете да осъществите достъп, актуализирате или изтриете данните си
За по-лесен достъп, преглед, актуализиране или изтриване на лични данни (ако има такива), или да актуализирате предпочитанията си за абонамент, моля, влезте в своя КИНДИРУ портал променете данните, които искате да бъдат променени. Алтернативно ако искате данните ви да бъдат премахнати може да се свържете с нас по един от методите, описани в раздел „Контакти“ по-долу и ние ще премахнем Вашите лични данни от нашите сървъри максимално в рамките на 30 (тридесет) дни.

V. Как съхраняваме и запазваме данните ви
Ние следваме общоприетите стандарти за съхраняване и защита на личните данни, които събираме и го правим във всички процеси на пристигането и съхраняването на тези данни, като ползваме енкрипция, когато е необходимо. Запазваме лични данни само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигурят услугите, които сте поискали и след това за най-различни легитимни правни или бизнес цели. Ако имате въпроси относно сигурността или запазването на личните ви данни, можете да се свържете с нас на адрес [email protected].

VI. Прехвърляне в случай на продажба или промяна на контрола.
Ние може да прехвърлим информация, включително личната ви информация, във връзка със сливане, продажба, реорганизация, придобиване или друга промяна на собствеността или контрола на или върху КиндиРу България ООД или всяка свързана компания (във всеки случай, независимо дали изцяло или поотделно част). Когато възникне някое от тези събития, ние ще полагаме усилия, за да уведомим потребителите, преди тяхната информация да бъде претане да бъде обект на политиката и практиката за защита на личните данни и сигурността КиндиРу България ООД в сегашната му структура.

VII. Промени в нашата Декларация за поверителност
Ние си запазваме правото да променяме Декларацията за поверителност по всяко време. Ако решим да променим Декларацията ни за поверителност, ще публикуваме тези промени в тази Декларация за поверителност и всички други места, които считаме за подходящи, за да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, ние ги оповестяваме. Ако направим съществени промени в тази Декларация за поверителност, ние ще Ви уведомим тук, по електронна поща или чрез известие на нашата начална страница, най-малко тридесет дни преди изпълнението на промените.

IX. Свържете се с нас
Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно нашата Декларация за поверителност, нашите практики или нашите Услуги, можете да се свържете с нашата служба за отговорна за запаването на лични данни по електронна поща на [email protected].